&nbps;

ภาษาเกาหลี วัน เดือน


วัน일

วันอาทิตย์  일요일   [ อี รโย อิล ]

วันจันทร์    월요일   [ วอ รโย อิล ]

วันอังคาร   화요일   [ ฮวา โย อิล ]

วันพุธ    수요일   [ ซู โย อิล ]

วันพฤหัส    목요일   [โม กโย อิล  ]

วันศุกร์    금요일    [ คือ มโย อิล ]

วันเสาร์   토요일    [ โท โย อิล ]

---------------------------------------------------------

เดือน 월 

มกราคม   일월    [ อี รวอล ]

กุมภาพันธ์   이월   [ อี วอล ]

มีนาคม   삼월   [ ซา มวอล ]

เมษายน   사월   [ ซาวอล ]

พฤษภาคม   오월   [ โอ วอล ]

มิถุนายน   유월   [ ยู วอล ]

กรกฎาคม   칠월  [ ชี รวอล ]

สิงหาคม    팔월   [ พา รวอล ]

กันยายน   구월    [ คู วอล ]

ตุลาคม  시월   [ ชี วอล ]

พฤศจิกายน   십일월    [ ชี บี รอล ]

ธันวาคม    십이월   [ ชี บี วอล  ]